Algemene-Voorwaarden

Beautysalon bij Zee
E-mail: [email protected]
Website: www.beautysalonbijzee.nl

Definities

1. Beautysalon bij Zee: Beautysalon bij Zee, gevestigd te Harlingen onder KvK nr. 69446458.
2. Klant: degene met wie Beautysalon bij Zee een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Beautysalon bij Zee en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beautysalon bij Zee.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Beautysalon bij Zee hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Beautysalon bij Zee hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Beautysalon bij Zee te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Beautysalon bij Zee niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

1. Beautysalon bij Zee mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan. hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Beautysalon bij Zee de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Beautysalon bij Zee behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
-het product niet is gebruikt
-het geen product is wat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
-het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
-het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
-de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
3.De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Beautysalon bij Zee, www.beautysalonbijzee.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Beautysalon bij Zee, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling retourneert komen de kosten voor het retourneren voor de rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van get recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Beautysalon bij Zee kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Beautysalon bij Zee heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Beautysalon bij Zee.
3. Beautysalon bij Zee is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Beautysalon bij Zee te verrekenen met een vordering op Beautysalon bij Zee

Eigendomsvoorbehoud

1. Beautysalon bij Zee blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Beautysalon bij Zee op grond van wat voor met Beautysalon bij Zee gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Beautysalon bij Zee zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Beautysalon bij Zee een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Beautysalon bij Zee het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Beautysalon bij Zee tenzij anders overeengekomen.
3. Leveringen van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Beautysalon bij Zee het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Beautysalon bij Zee kan tegenwerpen.

Levertijd
1. de door Beautysalon bij Zee opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een elektronische bevestiging heeft gekregen van Beautysalon bij Zee.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Beautysalon bij Zee niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voort de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Beautysalon bij Zee niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Beautysalon bij Zee, bij gebreke waarvan Beautysalon bij Zee niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot de producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
-het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
-het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Beautysalon bij Zee tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beautysalon bij Zee geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient en door Beautysalon bij Zee geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt en geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Beautysalon bij Zee daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Beautysalon bij Zee uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij en z0 gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beautysalon bij Zee in staat is hierop adequaat te reageren
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op en overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien en klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Beautysalon bij Zee gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Beautysalon bij Zee , deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Beautysalon bij Zee en zullen partijen proberen tot en informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant en klacht indienen bij Anbos.

 Ingebrekestelling

 I. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Beautysalon bij Zee
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Beautysalon bij Zee ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 Als Beautysalon bij Zee en overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Beautysalon bij Zee verschuldigd zijn.
 
 Aansprakelijkheid Beautysalon bij Zee

 Beautysalon bij Zee is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Beautysalon bij Zee aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Beautysalon bij Zee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Beautysalon bij Zee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door en gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door en verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 
 Vervaltermijn
 
 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Beautysalon bij Zee vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
 Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner Beautysalon bij Zee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Beautysalon bij Zee niet blijvend of tijdelijk
 onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beautysalon bij Zee in verzuim is.
 3. Beautysalon bij Zee heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Beautysalon bij Zee kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond even om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet
 behoorlijk zal kunnen nakomen.
 
 Overmacht
 
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat en tekortkoming van Beautysalon bij Zee in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Beautysalon bij Zee kan worden toegerekend in een van de wil van Beautysalon bij Zee onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Beautysalon bij Zee kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ok - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen,
 etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet- computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich en overmachtsituatie voordoet waardoor Beautysalon bij Zee 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Beautysalon bij Zee er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Beautysalon bi Zee is in en overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 Wijziging algemene voorwaarden

1. Beautysalon bij Zee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beautysalon bij Zee zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij en wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet an derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beautysalon bij Zee
 2. Deze bepaling geldt als en beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 
 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 
 1. Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze  voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door en bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Beautysalon bij Zee bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beautysalon bij Zee is gevestigd / praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 
 Opgesteld op 05 maart 2022